Menu

Vormen van behandelingen

De werkwijze van de Sas is praktisch, klantgericht, sterk gericht op samenwerking en gebaseerd op behandelmethoden waarvan de werkzaamheid is aangetoond. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, kunt u hiervoor informatie vinden in de GGZ-richtlijnen. In de regel zal het hierbij gaan om cognitieve gedragstherapie (CGT) of EMDR. Ook kan er in de behandeling gekozen worden voor Acceptance and Commitment Therapy (ACT) of Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Daarnaast wordt in vrijwel alle behandelingen gebruik gemaakt van interventies vanuit de positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie. Hieronder vindt u een korte toelichting op deze verschillende therapievormen.

EMDR

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en is een therapievorm die gebruikt wordt bij de behandeling van posttraumatische stressklachten en andere angstklachten die ontstaan als gevolg van specifieke akelige gebeurtenissen.
De herinneringen aan de akelige gebeurtenissen kunnen niet goed opgeslagen zijn in het geheugen, waardoor er klachten ontstaan die belemmerend kunnen werken. EMDR maakt het mogelijk om van de traumatische herinneringen 'gewone' herinneringen te maken. Dit wordt gedaan door u sterk te laten denken aan de nare gebeurtenis en daarbij nog wat anders te vragen, zoals het luisteren naar tikjes via een koptelefoon of het maken van oogbewegingen door met de ogen de vingers van de therapeut te volgen die voor het gezicht heen en weer bewegen.

Hierdoor komt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, vaak in combinatie met gevoelens en lichamelijke sensaties, zoals spanning of pijn, die gekoppeld zijn aan de traumatische gebeurtenis. Vervolgens vervagen deze langzaam maar zeker en raken de herinneringen hun emotionele lading kwijt. Uiteindelijk worden het ‘gewone’ herinneringen die in het hier en nu geen akelige gedachten en gevoelens meer oproepen.

Voor verdere informatie zie: www.emdr.nl

Cognitieve gedragstherapie

In de cognitieve therapie wordt er vanuit gegaan dat de manier waarop we denken samenhangt met hoe we ons voelen en gedragen. Wanneer er sprake is van negatieve gedachten kan dit zorgen voor negatieve gevoelens.

In de behandeling wordt de manier van denken opgespoord en vervolgens wordt er in nauwe samenwerking gekeken of deze wel helemaal klopt en wordt samen gekeken naar welke manier van denken meer passend en helpend is. Kortom, er wordt gewerkt aan het beïnvloeden van de manier van denken. Daarbij maken we gebruik van oefeningen en huiswerkopdrachten.

Een andere insteek, in gedragstherapie, kan zijn dat er gewerkt wordt aan het beïnvloeden van het gedrag, de manier van doen.
Wie bijvoorbeeld geneigd is om uit angst bepaalde zaken uit de weg te gaan, zal zijn angst vaak eerder versterken dan verminderen. Binnen de behandeling wordt het problematische gedrag in kaart gebracht en wordt samen meer passend gedrag bedacht en geoefend. Hiervoor wordt ook gewerkt met oefeningen en huiswerkopdrachten.

In cognitieve gedragstherapie kan dus zowel invloed worden uitgeoefend op de manier van denken als op de manier van doen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat cognitieve gedragstherapie een succesvolle therapie is voor verschillende emotionele problemen.

Voor verdere informatie zie: www.vgct.nl

ACT / MBCT

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) zijn nieuwere vormen van cognitieve gedragstherapie die gericht zijn op het aanvaarden van (psychisch) leed, waarna ruimte ontstaat om te kunnen doen wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven. Veel mensen ervaren hun leven als onbevredigend omdat ze last hebben van klachten als angst, somberheid, vermoeidheid, onzekerheid. Het willen vermijden van deze klachten leidt tot het vermijden van bepaalde situaties waardoor ons leven steeds meer in het teken van deze klachten komt te staan, wat op den duur psychisch leed kan vergroten. ACT en MBCT zijn er op gericht om moeilijke gevoelens die niet te veranderen zijn te accepteren en de psychologische flexibiliteit te vergroten. Hierdoor ontstaat er ruimte en energie om een waardevol leven te leiden.

Positieve Psychologie

In de therapie kan aandacht uitgaan naar het verminderen van klachten en problemen. Een mooie aanvulling op deze interventies zijn het toepassen van aspecten die binnen de Positieve Psychologie naar voren komen, die bijdragen aan het leiden van een bevredigend en gelukkig leven. In de therapie wordt daarbij gekeken naar wat iemand tot bloei kan laten komen, waardoor klachten minder vat op hen krijgen. Er is hierbij aandacht voor positieve emoties, bewustwording van sterke kanten, het benutten van sterke kanten, optimisme, positieve relaties en zelfcompassie.

Aanvullend hierop zijn interventies vanuit de oplossingsgerichte therapie waarbij er vanuit wordt gegaan dat iedereen in staat is problemen op te lossen en over eigenschappen beschikt om dit te doen. Er wordt in de gesprekken gewerkt aan bewustwording van dit probleemoplossend vermogen. In oplossingsgerichte therapie gaat de aandacht uit naar de oplossingen en de gewenste situatie in de toekomst.