Menu

Praktische informatie

Psychologische hulp

Psychologische hulp

Binnen de verzekerde zorg wordt er gewerkt met een indeling van de zorg die gekoppeld is aan de mate van klachten die iemand heeft.

Lees meer...

Kwaliteit en klachtenregeling

Kwaliteit


De Sas vindt het belangrijk om kwalitatief goede hulp te bieden. Om dit te waarborgen is de behandelaar BIG geregistreerd en lid van diverse beroepsverenigingen. Om deze registraties te blijven behouden zijn er eisen waaraan de behandelaar moet voldoen wat betreft het bieden van kwaliteit, het opdoen van werkervaring, het volgen van nascholing en het voeren van overleg met collega's. Daarnaast beschikt De Sas over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Hiermee voldoet de praktijk aan de kwaliteitseisen op basis waarvan zorgverzekeraars kwalitatief verantwoorde zorg kunnen inkopen. Het kwaliteitsstatuut van De Sas is bij de praktijk op te vragen en in te zien.

Visitatie

Praktijk De Sas is begin 2016 met positief resultaat gevisiteerd door de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Leden van de LVVP nemen eens per vijf jaar verplicht deel aan het visitatietraject van de LVVP. Die visitatie is een garantie voor de kwaliteit van de praktijkvoering en is gebaseerd op de Kwaliteitscriteria van de LVVP. Het certificaat is vijf jaar geldig.

Klachtenregeling

De Sas vindt het belangrijk om de behandeling zo veel mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Mocht u ondanks de inspanningen van uw hulpverlener een klacht hebben, bespreekt u deze dan eerst met uw behandelaar. Zij zal haar best doen om de klacht te verhelpen.

Lees meer...

Privacy

De Sas behandelt uw gegevens vertrouwelijk, overeenkomstig de beroepscode van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) stelt. Dit houdt in dat er met uw persoonsgegevens op een veilige manier wordt omgegaan. Samenvattend zijn er de volgende belangrijke afspraken:

- Uiteraard geldt voor de psycholoog een geheimhoudingsplicht.

- Informatie uit uw dossier of over u wordt nooit verstrekt aan anderen zonder uw schriftelijke toestemming. In de praktijk zal aan u gevraagd worden of u akkoord gaat met informatieverstrekking aan uw huisarts en of u akkoord gaat met het verstrekken van bepaalde informatie aan uw zorgverzekeraar. En indien er een mede-behandelaar is, wordt er gevraagd of u akkoord gaat met onderling overleg. Wanneer u dit niet wilt, kan u dit aangeven en zal dit schriftelijk worden vastgelegd.

- U heeft zelf het recht om uw dossier in te zien. In het dossier worden gegevens vastgelegd zoals een behandelplan, verslagen van gesprekken en correspondentie. U heeft het recht aantoonbare fouten in uw dossier te corrigeren en het dossier aan te vullen met uw mening. Het dossier blijft voor 15 jaar bewaard in het archief van uw hulpverlener en zal daarna vernietigd worden. Mocht u uw dossier eerder willen vernietigen dan kan u hiervoor een verzoek indienen bij uw hulpverlener. Deze zal aan u uitleggen op welke manier dit moet gebeuren.

- Om uw gegevens te beschermen zijn er in de praktijk technische (zoals een veilige website, veilige versleutelde verwerking van digitale informatie) en organisatorische maatregelen getroffen.  

Alle afspraken hoe De Sas omgaat met persoonsgegevens zijn vastgelegd in een privacystatement. De meest recente versie hiervan is op te vragen bij de praktijk. Zie voor meer informatie over deze zaken ook: www.lvvp.info

 

Lees meer...